Ilmoitukset

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain 108 §:n mukaisesti Kaavin kunnan verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  Tarpeen vaatiessa ilmoitukset voidaan julkaista myös muulla kunnan päättämällä tavalla. Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Rantatie 1) julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, ja henkilötiedot poistetaan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan kuluttua.