Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:ssä säädetään kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuudesta. Kuntalain mukaisesti sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa toimeen valinnasta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

  • kunnanhallituksen jäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet

 

Tutustu sidonnaisuusrekisteriin ja rekisteriselosteeseen: