Takaisin

Yksinyrittäjän koronatuki - valmistautumisohjeita

Kaavilainen yrittäjä/yritys,


1.    Koko yrityskenttää koskeva hyödyllinen linkki:
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille?fbclid=IwAR0tE5P_X27meKHJ-4axp9rnzE0VhEHLi2LeOLp0fP6BvzkXxjoPcj_Avjc

2.    Kaavin kunta on jättänyt rahoitushakemuksen yksinyrittäjän tuesta TEM:lle, mutta lopullista rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu, eikä lopullinen hakemuslomakemalli ole tätä kirjoitettaessa vielä käytössä. Heti kun niin tapahtuu, asiasta tiedotetaan. Tässä kuitenkin ”valmistautumispaketti”:

Avustuksen myöntämisen edellytykset - valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että
-    yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
-    yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

Yksinyrittäjä-avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee:
-    Kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta.
-    Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen
-    Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.
-    Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
-    Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.
-    Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
-    Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
-    Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
-    Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee laittaa todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen vastaanottaminen täytyy kunnassa järjestää siten, että hakemuksen saapumishetki on yksilöitävissä vähintään päivänmäärän tarkkuudella. Koska avustus myönnetään valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kunnalle edelleen käytettäväsi yksinyrittäjien tukemiseen, kuntien on noudatettava valtioavustuslaissa todettua sopimusmenettelyä. Näin ollen kunnan on tehtävä sopimukset avustusta saavien yksinyrittäjien kanssa avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja avustuksen ehdoista.

Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden, jos myöntökriteerit täyttyvät.

 

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa
Kuinka suuri yksinyrittäjän tuki koronavirustilanteessa on ja mihin sitä voi käyttää?
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Mitä ehtoja tuella on? Miten niitä arvioidaan?
Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Kuka tukea voi saada?
Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Mille yritysmuodoille tukea voidaan myöntää?
Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.
Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Onko kyseessä yksinyrittäjä, jos on irtisanonut kaikki työntekijänsä?
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Entä jos yritykselläni on useampi omistaja, mutta olen itse ainoa, joka työskentelee ja ainoa yel-vakuutettu?
Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Mistä yksinyrittäjä voi hakea tukea?
Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta yrittäjille.

Miten avustusta myönnetään, jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä?
Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Entä jos ei työllisty missään yrityksessään päätoimisesti, mutta kun kaikissa yrityksissä tehty työ lasketaan yhteen, niin on esimerkiksi YEL-vakuuttamisvelvollinen ja hyvinkin päätoiminen yrittäjä?
Yrittäjä voi hakea tukea kerran yhden yrityksen kautta mutta ei kaikkien yritysten osalta.

Mitä jos yrityksessä on useita yrittäjiä mutta ei yhtään työntekijää?
Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

Mitä tietoja yksinyrittäjän pitää toimittaa tuen hakemista varten?
Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on seuraavat tiedot:
o    Hakijan perustiedot
o    Toiminnan kuvaus
o    Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
o    Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:
o    Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
o    Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.
Kunnat tiedottavat yrittäjiä siitä, miten ja missä lomakkeen voi täyttää ja minne se pitää toimittaa.

Milloin tuen hakeminen avautuu ja miten nopeasti tukipäätöksiä tehdään?
Kunnat avaavat haun yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Kukin kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisenä tai paperilomakkeilla. Kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Mistä yksinyrittäjä saa lisätietoja hakumenettelystä?
Kunnat tiedottavat haun avautumisesta yksinyrittäjille.

Myöntävätkö kaikki kunnat tukea?
Tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee valmistelussa turvaamaan sen, että yksinyrittäjä ei jää ilman tukea. Kunnat voivat myös tehdä yhteistyötä tukien myöntämisessä. Kunnat tiedottavat yrittäjille, mistä ja milloin tukea voi hakea.

Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa tukea että työttömyysetuutta? Miten tuet vaikuttavat toisiinsa?
Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Voiko yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea useasta yrityksestä?
Ei voi saada, koska yksinyrittäjä ei voi olla päätoiminen yrittäjä kuin yhdessä yrityksessä.

Voiko sivutoiminen yksinyrittäjä saada yksinyrittäjäntukea?
Ei voi saada, koska tuen myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä.

Mitä tarkoittaa, että kunta tekee yrittäjän kanssa sopimuksen tuesta?
Sopimus kunnan ja yrittäjän välille syntyy, kun kunta tekee tukipäätöksen ja yrittäjä hyväksyy tuen myöntämisen ehdot.

Mitä toimialoja tuki koskee? Koskeeko se maatalousyrittäjiä?
Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Kauanko kestää, että rahan saa tilille?
Kunnat tiedottavat yrittäjille tarkemmin haun avautumisesta. Kunnilta tulee tarkemmat ohjeet aikataulusta.


***************************************************************************************************************
 
Ari Sopanen
kunnanjohtaja
p. 0400 673 351, ari.sopanen@kaavi.fi