Takaisin

Varausilmoitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
22.6 .2017 hyväksynyt osittain seuraavan varausil  moituksen :
 
Varaaja: Karelian Diamond Resources Public Limited Company

Lupatunnus:VA2017 :0015

Varausalueen sijainti: Kaavi
Varauksen voimassaolo  päättyy: 9.2.2019
  
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallint o-oikeuteen . Valitusaika päättyy 24.7.2017. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valta katu 2) ja Tukesin kotisivulla
(www.tukes.fi / fi/ Toimialat / Kai vokset/ Kai vosvirano maisen -antamat paatokset/Varaus-paatokset/)  sekä  alueen  kunnanvirastossa (Kaavi,  Kaivotie 1).
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä vaIitusosoitu ksessa.


Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052