Takaisin

Kuulutus, maa-aineslupa Miton Oy

Kaavin tekninen/ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupahakemus kalliokivenottamista, kivenlouhintaa ja murskausta varten Kaavin kunnan Retuiskylässä Kaivomäki 6:62 -tilan alueella.

Hakija: Koneurakointi Miton

Yhteislupaa haetaan 15 vuodeksi kalliokiven louhimista ja murskaamista varten kaikkiaan 100 000 m3ktr-määrälle. Murskattavat tuotteet varastoidaan ottoalueen viereen perustettavalle varastoalueelle ja alueelta kuoritut pintamaat toiminta-alueen reunalle pintamaiden varastointialueelle.

Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset tulevat olemaan vähäiset alueen syrjäisen sijainnin takia ja ympäristövaikutukset johtuvat pääosin pölystä, melusta, lievästä tärinästä sekä mahdollisesta öljytuotteiden päästöistä maaperään. Häiriintyviä kohteita ei ole lähiseudulla. Syntyvät jätteet ovat sekajätteitä sekä vaarallista jätettä, kuten öljyä. Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella.

Koronatilanteen takia virasto on suljettuna ja asiakirjat nähtävänä rakennustarkastaja/ympäristösihteerillä erikseen pyydettäessä 20.5. – 19.6.2020 välisen ajan Kaavin kunnanvirastolla os. Rantatie 1.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti Kaavin tekninen / ympäristölautakunnalle 19.6.2020 mennessä os. PL 13, 73601 Kaavi.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Arto Vartiainen
p. 040 172 3588, arto.vartiainen@kaavi.fi

Kaavilla 20.5.2020

Kaavin tekninen/ ympäristölautakunta